Головна / Анонси / WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA

WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA

28/11/2016

CZTERNASTA
WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA


1-14 MARCA 2017


I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).
2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski i krajów UE.
3. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie i
korzystanie z wykładów.
4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów
problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy i Wrocławia oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.
II. STYPENDIA
1. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących).
2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.
III. DOKUMENTY
1. Kandydaci winni wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie
https://kolegium.wufoo.com/forms/z1lvvdo0hissmr/ i załączyć niezbędne dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae ze zdjęciem,
c) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),
d) potwierdzenie znajomości języka polskiego,
e) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,
f) podanie o pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole.
2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 stycznia 2017 r.
IV. POBYT W WARSZAWIE I WROCŁAWIU:
1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 5 lutego 2017 r., po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.
2. Formalne zaproszenia do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2017 zostaną wysłane e-mailem nie później niż 1 lutego 2017 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.
3. Przyjazd uczestników do Warszawy - 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w środę 1 marca
2017 r. w Warszawie. 4 marca - objazd (Warszawa – Częstochowa - Wrocław), 5 - 14 marca - sesja we
Wrocławiu oraz Wojnowicach. Wyjazd uczestników -15 marca 2017 r.
_________________________________________________________________________
Plakat Szkoły oraz niniejszy folder zostały przygotowane, w formie drukowanej i elektronicznej.
Prosimy o szerokie ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym.
Dalsze informacje znajdują się na stronach internetowych Studium Europy Wschodniej UW:
www.studium.uw.edu.pl oraz Kolegium Europy Wschodniej: www.kew.org.pl
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2017 r.